• image1.jpg
  • image2.jpg
  • image3.jpg
  • image4.jpg
  • image5.jpg
  • image6.jpg


전자족보발간안내
작성자 종무국장
작성일 2015-03-02 (월) 12:31
ㆍ추천: 10  ㆍ조회: 935      
IP: 58.xxx.6
전자족보 발간안내

- 전자족보 발간 안내  -
우리문중에서는 년2회(수시 접수가능)에걸쳐 수단을 접수합니다
새로 등재하실분 또는 수정하실분은 아래 전화, e메일을 보내주십이요!!
            종무국장  :  010-4609-4985,    062-521-8014
             e-메일     :  soo8136@daum.net
    N     분류     제목    글쓴이 작성일 조회
1 전자족보 발간안내 종무국장 2015-03-02 935
1